Reglement for Holmen motorbåtforening

§ 1 BRYGGE - § 2 OPPLAG - § 3 NØKLER - § 4 TILDELING AV HEDERSMERKE - § 5 UTLEIE AV KLUBBHUS

Dette er gjeldende reglement datert 7. mars 2016. 
Styret utarbeider reglementer og foretar endringer når det er et behov for det.
Denne bestemmelse er ihht gjeldende vedtekter, § 9.2

 1. BRYGGE

  Bestemmelser

 2. Ledige Båtplasser ----

  Ledige båtplasser tildeles av styret og anvises av bryggesjef. Ansiennitetsprinsippet legges til grunn for tildelingen. Før bryggeplass tildeles, må innskuddet være innbetalt. Se prisregulativet.

 3. Søknad om båtplass ------

  Søknad om båtplass rettes til styret. (post@h-m-f.no eller i post)

 4. Den tildelte bryggeplass ----

  Den tildelte bryggeplass kan ikke overdras/utleies/lånes bort av andre en bryggesjef. Hvis plassen ikke benyttes for kortere eller lengre tid, varsles bryggesjefen som kan leie ut plassen midlertidig. Leieinntektene tilfaller foreningen. Innehaver må likevel betale bryggeleie. Dersom plassen blir utleid skal imidlertid leietaker svare for dugnads- og vaktplikter. Blir den ikke utleid, er innehaver fortsatt ansvarlig for dugnads- og vaktplikter.

 5. Bryggeplass / Ansiennitet ---

  Det er anledning til å overdra bryggeplass/ansiennitet til rett opp- og nedadgående linje. Søknad om overdragelse må sendes styret.

 6. Overgang til større båt ---

  Ved overgang til større båt, skal det på forhånd søkes styret om større bryggeplass. Foreningen er ikke forpliktet til å skaffe større bryggeplass.

 7. Overgang til mindre båt ---

  Ved overgang til mindre båt, skal styret varsles. Bryggeplass kan beholdes ut året og påfølgende kalenderår. Styret kan etter søknad gi dispensjasjon.

 8. Ubenyttet bryggeplass ---

  Ubenyttet bryggeplass kan beholdes ut året og påfølgende kalenderår. Styret kan etter søknad gi dispensasjon.

 9. Bryggeligge høst ---

  Det er ikke tillatt å ligge ved bryggene etter 15. nov

 10. Forsikring

  Alle båter som ligger i havna skal være ansvarsforsikret.

 11. Bryggeleie ---

  Bryggeleien skal være betalt ved forfall. Dersom bryggeleie er betalt innen forfall og senest 14 dager etter purring, kan styret treffe vedtak ihht § 4.1 i vedtektene, si opp medlemskapet, avregne innskudd og forlange båten fjernet fra området

 12. Anvist plass ---

  Det må ikke legges båter utenfor anvist plass.

 13. Forsvarlig førtøying ---

  Båtene skal være forsvarlig fendret og fortøyd. Hvis bryggesjef gir pålegg om bedre fortøyninger, må dette etterkommes umiddelbart.

 14. Ferdsel i havneområdet ---

  All ferdsel i havneområdet skal foregå med sakte fart. Båteierne er ansvarlig for skader hans båt påfører andre.

 15. Avfall ---

  Det må ikke kastes avfall, slippes olje eller tømme septiktank i havna. Avfall og søppel kastes i containere på tomta. En container for restavfall og
  en miljøcontainer med oppslåtte regler for behandling av farlig avfall fra båt bruk, ( oljer, diesel, frostvæske, filtere, maling , malebokser, batterier, etc. etc.)

 16. Bruk av strøm ---

  Det er ikke tillatt å bruke strøm til oppvarming av båter som ligger ved bryggene. Elektrisk utstyr/verktøy skal være godkjent av NEMKO.
  Feil eller mangler på det elektriske anlegget ved bryggene meldes til teknisk sjef omgående.

 17. Orden og hensyn ---

  Det påhviler hver båteier å holde orden og vise hensyn slik at alle trives i havna.

 18. Skader på båt og utstyr ---

  HMF er ikke ansvarlig for skader på båt og utstyr, eller tap av gjenstander som lagres på HMF's Område.

 19. Dugnadsplikt bryggeplass ---

  Medlemmer som har bryggeplass, har halv dugnadsplikt.

 20. Innskudd bryggeplass ---

  Ved endring av avtale vedr. bryggeplass inngått før 11.02.04, vil innskudd tilbakebetales. Nytt innskudd med nedskrivning må innbetales.
  Ved endring av avtale vedr. bryggeplass inngått etter 11.02.04, innbetales / utbetales differansen mellom ny og gammel avtale.

 21. Overholde reglementet ---

  Hvis ikke reglementet overholdes eller påbud fra fra bryggesjefen etterkommes kan styret treffe vedtak ihht § 4.2 i vedtektene.

 22. Ankes ---

  Bryggesjefens avgjørelse kan ankes til styret.

 23. OPPLAG

  Bestemmelser.

 24. Vinteropplag ---

  Førsterett til vinteropplag på HMS's tomt har medlemmer som har betalt innskudd for bryggeplass.

 25. Opplag og bruk av truck ---

  Leie for opplag og bruk av truck, se gjeldende prisregulativ

 26. Opplagsplassering ---

  Plassering av båter på tomten er opplagssjefens ansvar.

 27. Opptak og utsett ---

  Opptak og utsett skjer med forenings truck for de båtlengder og vekter som opplagssjefen vurderer som forsvarlig. Eiere av større og tyngre båter må selv leie kran for opptak/ utsett. Kranleien betales av båteier. HMF er ikke ansvarlig for ubetalt kranleie. De De som tar opp båtene med krtan, må før opptak få anvist plass av opplagssjef.

 28. Opptak/utsett

  Opptak/utsett med truck skjer for båteiers risiko.

 29. Forsikring ---

  Båter som lagres på tomten skal være ansvarsforsikret.

 30. Rydding Opplagsplass ---

  Båteiere rydder sin opplagsplass innen 8 dager etter utsett. Avfall og søppel henlegges i containere på tomta. En container for restavfall og
  en miljøcontainer med oppslåtte regler for behandling av farlig avfall fra båt bruk, ( oljer, diesel, frostvæske, filtere, maling , malebokser, batterier, etc. etc.)
  Dersom man setter fra seg skrot, løse gjenstander etc. vil dette bli påtalt og opprydding foretas umiddelbart.

 31. Opplagsmateriell ---

  Det påhviler båteier å sørge for forsvarlig opplagsmateriell/skolingsmateriell. Opplagssjef kan gi påbud om bedre opplag/skoling. Påbud fra opplagssjef må etterkommes omgående, Opplagsmateriell/skolingsmateriell skal merkes med navn og settes på anvist plass fra opplagssjef

 32. Lagring på tomta ---

  Opplagsmateriell/Skolingsmateriell, krybber, båthengere etc. som ikke er fjernet eller merket og satt på anvist plass etter 01.06 og 15.11 vil bli kastet.

 33. Vannkraner ---

  Det er ikke tillatt å fjerne kraner og koblinger som er festet til vannkranene. Det er ikke tillatt å koble slanger til vannkranene inne på klubbhus.

 34. Strømbruk ---

  Det er kun tillatt å bruke strøm til å lade batterier og når man foretar arbeider om bord, dvs er tilstede i båten. Dersom man trenger/ønsker å bruke strøm ut over dette, kan strøm kjøpes over egen måler utlånt av HMF. Ta kontakt med teknisk sjef. Elektrisk utstyr/verktøy skal være godkjent av NEMKO. Feil ved/skader på elektriske anlegget meldes teknisk sjef omgående. Lading av batterier må skje ved typegodkjent lader. Båteier må føre tilsyn slik at det ikke oppstår brannfare.

 35. Tilsyn elektro - porten til område.

  Styret har rett til å føre tilsyn med elektrisk utstyr som brukes. Det foretas målingskontroll med jevne mellomrom. Dersom båteier bruker strøm utenom måler, vil det bli sendt faktura for strømbruk for hele opplagsperioden.
  Porten skal være låst. Inn og utkjøring med bil skal skje med sakte fart.

 36. Arbeider på tomta ---

  Ethvert arbeid som foretas på HMS's områder skal gjennomføres slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre. Dett gjelder særlig arbeider som sand- og kalkblåsing, sliping og sveisearbeider.

 37. Ved opptak/ utsett ---

  Før og etter opptak/utsett av egen båt plikter båteier å delta som hjelpemann for truckfører.

 38. Båtligge på land sommer ---

  Det er ikke tillatt å ha båt liggende på land i perioden 01.06 - 15.09. Etter søknad kan styret gi tillatelse til sommeropplag på land en sesong. Søknaden må være styret i hende før siste utsett. Båteiere som har fått tillatelse til sommeropplag må betale opplagsavgift som for vinteropplag.

 39. Selvbygging ---

  Styret kan etter søknad gi tillatelse til selvbygging og/eller innredning av båter. Dette arbeidet må utføres på tilvist plass. Se punkt 2.16

 40. Dugnadsplikt i opplag ---

  Medlemmer som kun har båt i opplag har halv dugnadsplikt.

 41. Brudd på reglement ---

  Hvis ikke reglementet overholdes, eller påbud fra opplagssjef etterkommes, kan styret treffe vedtak ihht.§ 4.2 i vedtektene.

 42. Anke

  Opplagssjefens avgjørelse kan ankes til styret.

 43. NØKLER

  Gjeldende bestemmelser

 44. Nøkler til ---

  Nøkler til port, klubbhus og aktivitetshus utleveres av styret mot innbetaling av avgift, fastsatt av årsmøte.

 45. Antall nøkler ---

  Det utleveres i utgangspunktet kun to nøkler tilknyttet hvert medlemskap. Ønskes ytterligere nøkler skal det betales dobbel nøkkelavgift pr. ekstra nøkkel.

 46. Utlevering nøkler ---

  Utlevering av nøkler forutsetter at alt økonomisk mellomværende knyttet til medlemskap, dugnadsplikt, brygge - og opplagsleie er ájour.

 47. Nøkler knyttes til ---

  Alle nøkler skal knyttes til navn med adresse, knyttet til medlemskap og eventuell båt. Det utleveres kun en nøkkel til hver person. Nøkkelen kan i hovedregel ikke lånes ut til andre.

 48. Misbruk av nøkler ---

  Ved misbruk av nøkler kan styret etter varsel beslutte at nøkler inndras. Klager på inndragning kan bringes inn for Årsmøte. En klage har ikke oppsettende virkning.

 49. TILDELING AV HEDERSMERKE "RIDDER AV DET GYLDENDE RATT"

  Bestemmelser.

 50. Grunnlag for hedersmerke ---

  De medlemmer som tildeles hedersmerke, må oppfylle følgtende betingelser:
  4.01.1: 8 års sammenhengende medlemskap.
  4.01.2: Har vist stor interesse for HMF og gjort en spesiell innsats enten i styret, i komiteer eller på annen måte.
  4.01.3: Forslag fra medlemmer om medlemmer som fortjener hedersmerke, sendes til styret med skriftlig begrunnelse.

 51. Personer tildelt hedersmerke ---

  Merket bør bæres ved alle større arrangementer i forenings regi.

 52. UTLEIE AV KLUBBHUS

  Bestemmelser.

 53. Utleie til ---

  Klubbhuset leies kun ut til medlemmer av HMF.

 54. Prioritet utleie ---

  HMF's eget bruk av klubbhuset skal til enhver tid prioriteres. Dersom klubbhuset er utleide før et HMF- arrangement planlegges, må dette tas hensyn til.

 55. Søknad om leie ---

  Søknad om leie av klubbhus skal skje på fastsatt skjema

 56. Godkjennelse av utleie ---

  Søknad skal godkjennes av hussjef. Utleie er ikke avtalt før leietaker har mottatt underskrevet søknadskjema fra Hussjef.

 57. Etter utleie ---

  Etter utleie kontrollerer hussjef at huset er i samme stand som på utleietidspunktet.

 58. Skader ---

  Skader som har oppstått etter et leieforhold, skal erstattes av leietaker.

 59. Bruk av installasjoner ---

  Følg bruksanvisning for oppvaskmaskin.

 60. Antall arrangement ---

  Det skal ikke være mer enn en leietaker/arrangement i løpet av en helg, dersom ikke annet er avtalt med hussjef.

 61. Utleiestart/slutt ---

  Ved leie i helgen, kan huset disponeres fra lørdag kl. 15.30 til mandag kl. 11.00 i perioder hvo foreningen har faste arrangementer lørdag formiddag. Dersom huset ønskes disponert lørdag formiddag, må dette avtales spesielt.

 62. Leiepriser helg ---

  Pris utleie helg hele helgen (lør - man) regnes dobbel leie, se gjeldende prisregulativ.

 63. Utleiepris enkelt dager ---

  Pris utleie enkeltdager, se gjeldende prisregulativ. Enkeltdager regnes fra kl.15.30 en dag til kl. 11.00 neste dag.

 64. Søknad ---

  Søknad leveres hussjef, legges i postkasse på kontordøra eller sendes som e-post til post@hmf.no

 65. Avbestilling ---

  Eventuell avbestilling må skje senest 10 dager før leiedato. Ved sen avbestilling må leietaker betale full pris.