Vedtekter Holmen motorbåtforening

Vedtekter gjeldende pr. 17.02. 2016. Nytt tillegg lagt inn som pkt. 3.11, vedtatt på årsmøte 19.februar 2020.

Endringer av  vedtekter er tillagt foreningens øverste myndighet, som er årsmøtet. 

 1. NAVN OG FORMÅL

  Foreningens navn er Holmen Motorbåtforening, og dens initialer er HMF. HMF er tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund, Region Øst. Foreningen er hjemmehørende i Drammen kommune

 2. Navn og Formål

  HMFs er å fremme det individuelle og samlet båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmenheten, derunder å:
  1) virke for etablering og forestå driften av fritidsbåthavner
  2) virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
  3) virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur, og maritimt miljøvern
  4) ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården,
  sjøen og havet som rekreasjonsområder og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
  5) samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlig myndigheter og båtfolkets interesser

  Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan, i den utstrekning
  det ikke avsettes til fremtidige oppfyllelse av forenings formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål
  i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 3. MEDLEMSKAP

  Som medlem kan styre oppta enhver båtinteressert person som vil arbeide for HMF´s formål.

 4. Medlemskap

  Medlemskapet følger kalenderåret.

 5. Medlemskap

  Utmelding må skje skriftlig.

 6. Medlemskap

  Nøkler må innleveres styret.

 7. Medlemskap

  Manglende innbetaling av bryggeleie, dugnadsgebyr, kontingent, vaktgebyr eller andre utstående fordringer gir styret,
  etter 2. gangs purring med 14 dagers betalingsfrist, grunnlag til å gå til oppsigelse av vedkommende medlem.

 8. Medlemskap

  Foreningens økonomiske fordringer kan avregnes not brygginnskudd. Eventuelt tilgodehavende vil kun bli utbetalt mot
  innlevering av nøkkel til port og klubbhus.

 9. Medlemskap

  Bryggeplass kan ikke benyttes før bryggeinnskudd er fullt innbetalt. Er båt plassert uten bryggeinnskudd er fullt innbetalt,
  vil båten bli fjernet fra bryggeplassen for eiers regning og risiko.

 10. Medlemskap

  Styrets beslutning kan ankes inn for førstkommende årsmøte. Før saken kan tas opp på årsmøte må foreningens
  tilgodehavende være innbetalt, ellers vil anken avvises.

 11. Medlemskap

  Medlemskap kan arves rett oppad- og nedadgående linje. Man vil da arve medlemskap, ansiennitet,
  brygge- og/eller opplagsplass. Søknad om arv må sendes styret.

 12. Medlemskap

  Medlemmer av styret som innehar toårig verv kan kreve godtgjørelse i form avå slippe å betale bryggeleie eller
  opplagsleie så lenge disse vervene innehas:
  Leder, Nestleder, Sekretær, Bryggesjef, Opplagssjef, Kasserer, Teknisk leder,, Leder FARR.

 13. Medlemskap

  Medlemmer som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens
  eller forbundets merker, standard eller flagg, kan av styret, etter gitt advarsel, ekskluderes.
  Eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

 14. Medlemskap

  Medlemmer som ikke overholder foreningens vedtekter og reglementer kan av styret, etter gitt advarsel, ekskludere.
  Eksklusjon kan ankes inn for årsmøte.

 15. Medlemskap

  Styret kan, etter enstemmig innstilling tildele medlemmer eller andre som har ytt ekstraordinær innsats for foreningen,
  æresmedlemskap. Nye æresmedlemmer innvoteres som æresmedlemmer på årsmøtet.

 16. Medlemskap

  Styret kan etter enstemmig innstilling tildele medlemmer foreningens hedersmerke, "Ridder av det gyldne ratt"
  til medlemmer som oppfyller betingelsene i reglementet for hedersmerket.

 17. KONTIGENT

  Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse.-

 18. Kontingenten

  Årskontingenten fastsettes av årsmøte og inntas i prisregulativet.

 19. Kontingenten

  Nye medlemmer betaler ved innmelding et gebyr som fastsettes av årsmøte og inntas i prisregulativet.

 20. Kontingenten

  Æresmedlemmer betaler ikke kontingenter og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

 21. Kontingenten

  Styret kan, etter søknad, sette ned eller frafalle kontingenten ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste.

 22. Kontingenten

  Kontingenten og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøte med alminnelig flertall.

 23. FORENINGENS ORGANER

  Årsmøte.

 24. Forenings organer

  Styret.

 25. Forenings organer

  Faste komiteer.

 26. Forenings organer

  Årsmøte er forenings øverste myndighet og avholdes hver år innen utgangen av februar.

 27. Forenings organer

  Innkalling til årsmøte samt annen informasjon til medlemmene meddeles ved oppslag på klubbhus, e-post og i sosiale medier.
  Ved innkalling til årsmøte skal det angis hvilke saker som står på dagsordenen. Varsles med 14 dagers frist.

 28. Forenings organer

  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig og være styret i hende senest 14. dager før årsmøtet.

 29. Forenings organer

  Det ordinære årsmøte skal behandle:
  8.04.1 Styrets årsberetninger
  8.04.2 Regnskap fremlagt i revidert stand.
  8.04.3 Fastsettelse av kontingent, innmeldingsgebyr,
  brygge- og opplagsavgift og prisregulativ forøvrig.
  8.04.4 Innkommende forslag.
  8.04.5 Foreta valg på:
  8.04.5.1 Styret som skal bestå av:
  -Leder
  -Nestleder
  -Sekretær
  -Kasserer
  -Regnskapsfører
  -Teknisk Sjef
  -Bryggesjef
  -Opplagssjef
  -Leder fest- og arrangement
  -1 styremedlem
  -1 vararepresentant
  8.04.5.2 Revisorer
  -2 revisorer
  8.04.5.3 Fest- og arrangementskomiteen
  -1 leder
  -4 medlemmer
  8.04.5.4 Valgkomité
  -1 leder
  -minimum 2 medlemmer
  8.04.5.5 Leder for damegruppen velges på damegruppens årsmøte og har møte og stemmerett i styret.

 30. Forenings organer

  Årsmøte er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med §8.22

 31. Forenings organer

  Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som forkastet.

 32. Forenings organer

  For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de gitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.

 33. Forenings organer

  Revisorer, medlemmer i fest- og arrangementskomiteen og valgkomité velges for 1 år.
  De øvrige velges for 2 år, dog ikke slik at leder , nestleder, sekretær og kasserer er på valg samtidig.

 34. STYRET

  Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller
  til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv forøvrig

 35. Styret

  Styret utarbeider reglementer og foretar endringer ved behov.

 36. Styret

  Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges på årsmøte.

 37. Styret

  Styret bestemmer, i samarbeid med de arrangerende komiteer, når, hvor og innen hvilke rammer de forskjellige
  arrangementer i foreningens regi skal avholdes

 38. Styret

  Styret kan pålegge de medlemmer som har brygge- og/eller opplagsplass å utføre det antall timer dugnad som styret til enhver tid bestemmer.
  De båteier som ikke overholder disse forpliktelser, betaler et gebyr. Se gjeldende prisregulativ.

 39. Styret

  Styret kan etter søknad innvilge helt eller delvis fritak for dugnadsplikt. Søknad skal sendes styret før dugnadssesongen starter.

 40. Styret

  Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig. Styret skal fremlegge, for det ordinære årsmøtet,
  beretning om forenings virksomhet og revidert regnskap

 41. Styret

  Styret er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og minst 4 styremedlemmer er tilstede.

 42. Styret

  Lederen og et styremedlem forplikter i felleskap, med sine signaturer foreningen overfor tredjepart.

 43. Styret

  Leder, nestleder, sekretær og kasserer fungerer som arbeidsutvalg i løpende rutinesaker etter instruks fra styret. Protokoll sendes styret.

 44. Styret

  Faste komiteer som oppnevnes av styret.
  10.01 Teknisk Komité
  10.02 Bryggekomité
  10.03 Komité for utsett og opptak av kranbåter.
  10.03 Redaksjonskomité for Sjøsprøyt

  Komiteene skal, innen 15. januar, sende sin årlige rapport til styret som legger dette frem for årsmøte.
  Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøte gjennom styret.

 45. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  Styret kan, når det finner det nødvendig og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte.
  Innkalling til årsmøte samt annen informasjon til medlemmene meddeles ved oppslag på klubbhuset, e-post og i sosiale medier.
  Ved innkalling til årsmøte skal det angis hvilke saker som står på dagsorden. Varsles med 14 dagers frist.

 46. DIVERSE

  Foreningens merke er en standard i grønt, hvitt og brunt med initialene HMF. Foreningens hedersmerke er en miniatyr av forenings standard inne i et gyllent ratt.

 47. Diverse

  Innmelding eller utmelding av en krets, forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøte og kan vedtas med 2/3 flertall.

 48. Diverse

  Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøte gjennom styret, innen den frist som er nevnt i §8.03.
  Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøte.

 49. Oppløsning av HMF

  15.1 Oppløsning av HMF kan kun skje ved vedtak på ordinært ¨årsmøte etter at saken har vært sendt ut til medlemmene ved innkalling.

  15.2 Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsvedtak krever simpelt flertall.

  15.3 Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre. Dette styret har ansvar for
  foreningens anliggende frem til endelig avvikling finner sted. Vedtektenes øvrige bestemmelser får tilsvarende anvendelse under avviklingen.

  15.4 Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende
  formål, til benyttelse etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det, ved oppløsning, ingen aktuelle eller villig slik mottaker, skal foreningens
  eiendeler tilføres samme eller lignende formål, etter nærmere bestemmelser av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan, i intet tilfelle,
  tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner. Eventuell kapital disponeres av årsmøte med alminnelig flertall,
  etter innstillingen av det sittende styret.

 50. Oppløsning av HMF

  Skulle det oppstå tvil eller uklarheter omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtektene,
  skal forståelse som foreslås av KNBF legges til grunn.